מה היא תניית בוררות בחוזה עסקי?

תניית בוררות בחוזה עסקי

1.  סעיף הבוררות נקרא בשפה המשפטית "תניית הבוררות" ובד"כ מופיע סעיף זה בסוף ההסכם, כאשר עיקרו, כי בעניינים שבמחלוקת, יפנו הצדדים לבוררות.

2.     סעיף הבוררות מיועד לתת תשובה ופתרון למצבי משבר, במימוש החוזה, בין אם הצדדים לחוזה ממשיכים לממש אותו ובין אם פקע החוזה.

 

3.      פקיעת החוזה, אינה מביאה בהכרח לידי ביטול סעיף הבוררות והוא ממשיך לחייב את הצדדים לקיימו.

 

4.    תניית הבוררות קובעת כי כל מחלוקת תידון במסגרת הליך הבוררות. בסעיף זה יש לקבוע כיצד תיקבע זהותו של הבורר, ולרוב יקבעו הצדדים כי הבורר יברור בהסכמה   וככל שלא יעלה בידם להסכים על זהותו, ייקבע הבורר ע"י גורם חיצוני אובייקטיבי ומקצועי. גורם זה יקבע מראש והוא יכול להיות מנהל מוסד או מכון לבוררות, וגם אז, חייבת להיות הסכמה בין הצדדים למינוי הבורר וסמכותו עפ"י החוק.

 

5.      הסברה כללית לעניין פרשנותה של תניית הבוררות, קובעת כי במקרה של ספק, יש לפרש את תניית הבוררות המחייבת פניה לבוררות בסכסוכים חוזיים באופן רחב על מנת ליתן תוקף לרצון הצדדים לפתור סכסוך ביניהם באמצעות בוררות.

   (רע"א 7166/09 איזנברג נ. מנדל, סע' 27 החלטת כב' השופט דנציגר (נבו 31.1.2010)).

 

6.    במקרים בהם שני הצדדים אינם מתעקשים על קיום תניית הבוררות, סביר שבית המשפט יאפשר זאת, שכן במצב זה, עומדת דעתם של הצדדים ביחד להביא את הסכסוך לבית המשפט.7.    לדוגמא: סכסוך בין ספק ולקוח על גמר התחשבנות, בו התעוררו חילוקי דעות במצב בו ניתן שרות, או סופקו טובין, ו/או נדל"ן וכיו"ב. סיום הסיכסוך ראוי שיגיע לבוררות.8.      דוגמה נוספת, אחד הצדדים מעלה טענה של הפרת הסכם והוא תובע פיצוי מוסכם, ו/או מבקש צו מניעה, ו/או כל סעד אחר, עליו סוכם בתניית הבוררות. אותו צד יחליט לפנות לבית המשפט, יהיה רשאי הצד השני לדרוש עיכוב הליכים בבית המשפט בשל קיומה של תניית בוררות.

 

9.       למצבים אלו נקבעה תניית הבוררים, שכן היא מאפשרת לצדדים לסיים מחלוקת במודל סדור ומהיר של הליך בוררות.

 

10.   במצבים בהם מתקיימות מערכות הסכמים משולבות לאותה עסקה, ויש בהסכם תניית בוררות, ניתן להניח כי בית המשפט יקבל את טענת הצד המעוניין לפתור את הסכסוך בהליך בוררות, ויראו את מערכת ההסכמים כמקשה אחת.

 

פסיקה מעניינת בעניין תניית בוררות החלה על הסכמים נפרדים נידונה ע"י כבוד השופט אורי גורן.

1.  יצחק הורוביץ (ה.. 772/95)        2.  יוניקורן השקעות בע"מ (ה.פ. 786/95)

נגד יורם קליין.

 

לצורך המחשה, רצ"ב דוגמא של תניית בוררות, אותה ניתן לצרף כסעיף בחוזה.

התנייה מפנה את הצדדים להסכם לפתרון סכסוך במכון לבוררות עסקית.

 
 

פסקת בוררות בחוזה (דוגמא)

1.       בכל מקרה של מחלוקת כלשהי בנוגע לביצועו ו/או קיומו ו/או הפרתו של הסכם זה על ידי מי מהשותפים ו/או הנציגות, יובא הדבר להכרעתו של בורר דן יחיד אשר הכרעתו תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.

 

2.      הבורר יהיה מקצועי לתחום נושא הבוררות, בעל נסיון מוכח, לרבות בתחום הסכסוך הספציפי, אשר זהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים, תוך 14 יום מיום שנדרשה בוררות. זהותו של הבורר תוצע ע"י מנהל המכון לבוררות עסקית. הכרעת הבורר תתקבל, ככל האפשר, בתוך 30 יום ממועד הפנייה וחתימה על הסכם הבוררות ע"י הצדדים במכון לבוררות עסקית.

 

3.     בורר יהיה כפוף לדין המהותי אך פטור מסדרי דין ומדיני הראיות, ויהיה חייב לנמק את החלטתו. חתימתם של השותפים על הסכם זה, דינה כחתימה על הסכם בוררות ויחולו עליו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח – 1968. החלטת הבורר תהא סופית ולא ניתנת לערעור, אלא אם התנו הצדדים אחרת.

 

4.       ניתן יהיה לאשרר את פסק הבורר בבית המשפט המחוזי על פי הסכמת הצדדים בחוזה הבוררות.

 

5.   השותפים מסכימים כי הבורר יהיה מוסמך לתת סעדים זמניים, לרבות צווי עיקול, עיכבון ותפיסה, וכן החלטות ביניים אחרות כפי שייראה לו נכון וצודק.

 

6.   על אף כל האמור בהסכם זה, לא תהא למי מהשותפים הזכות לעכב ו/או לקזז כספים כלשהם המגיעים ממנו בהתאם להסכם זה, ו/או לגרום במישרין ו/או בעקיפין להפסקת ביצוע הפעילות החוזית. בירור טענות מי מהצדדים, ככל שיהיו, ייעשה במקביל לביצוע ולקיום כל התחייבויות הצדדים, במלואן ובמועדן, לרבות אלו הכספיות, בהתאם להסכמים שנחתמו עימם. 

אין בסקירה זו, המלצה מסחרית ו/או שיווקית ואין הסקירה מחייבת כחוות דעת משפטית לכל דבר ועניין.

 

 

טואול - בניית אתרים