המכון לבוררות עסקית
כללי הבוררות


א. הגדרות

1. המכון - המכון לבוררות עסקית.

2. בורר מי שימונה לתפקיד בהסכמת הצדדים מתוך רשימת הבוררים שהוצעו ע"י מנהל המכון לבוררות עסקית.

3. החוק חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968.

4. כתב תביעה תובענה אשר תוגש למכון לבוררות ע"י אחד הצדדים.

5. תהליך בוררות בוררות שתתנהל בהליך מובנה עפ"י השלבים הר"מ:

           א.     בחינת התאמת האירוע לבוררות.

           ב.     מינוי הבורר.

           ג.     הסכם בוררות חתום בכתב ע"י הצדדים.

           ד.     הגשת כתבי טענות וניהול דיוני הבוררות.

           ה.     מתן פסק בוררות שיפורסם בכתב ויינתן ל-2 הצדדים.     

 6. החלטה – פסק בוררות וכן כל החלטה אחרת של הבורר.

 7. פסק בוררות – פסק שניתן על ידי הבורר, לרבות פסק בוררות בהליך ערעור, ככל שהוגש כזה, בהתאם לכללים אלה.

 8. ערעור – ערעור על פסק בוררות שיוגש לערכאת הערעור של המכון בהתאם לכללים שייקבעו.

 

בקשה לקיום בוררות

צד המבקש לקיים הליך בוררות, יפנה בכתב או במייל למכון לבוררות ויפרט בבקשתו:

1. שם הפונה ופרטי הצד השני למחלוקת, פרטים ליצירת קשר – מספר טלפון נייד, דוא"ל.

2. הגדרת מהות המחלוקת בתמצית והגדרת הסעד המבוקש (יוצג בשיחת הכנה או בכתב).

3. פירוט ההליכים שהתקיימו בעבר – (גישור, פגישות, תיווך פנימי, הליכים קשורים קודמים) לבירור המחלוקת, הפנייה לבוררות.

4. יש לציין האם חלה חובת בוררות בחוזה בין בעלי המחלוקת.

5. ככל ולא חלה חובת בוררות, יש לציין האם ניתנה הסכמת הצד השני לקיים הליך בוררות, וככל ונתנה הסכמה, יש לצרפה לבקשה.

ניתן לפנות במייל לכתובת: kashi.borer@gmail.com או בפנייה למשרדנו לטלפון 03-7556945 או לטלפון נייד מס. 050-6278999 לצורך תאום פגישת הכנה.

 

פתיחת תיק במכון לבוררות

אגרת פתיחת תיק לאחר שיחת התאמת המחלוקת לטיפול בבוררות, הצד הפונה יעביר למכון לבוררות המחאה לפקודת המכון לבוררות עסקית על סך -.1,000 ש"ח + מע"מ.

האגרה תהווה חלק מהתשלום הכולל עבור הבוררות.

האגרה תיפתח רק לאחר שיחת הכנה להתאמת האירוע למודל בוררות.

הכרחי שהסכם הבוררות יהיה מנוסח וברור ויגדיר את גבולות ומסגרת האירוע, כמו גם את סוג החלטת הבורר הנדרשת, עליו יחתמו הצדדים.
היה והצדדים לא יגיעו להסכמה על נוסח הסכם הבוררות, תחולט האגרה. יובהר כי לאחר כריתת הסכם הבוררות, לא יוחזר סכום האגרה לצדדים.

 

הסכם בוררות ומינוי בוררים

הסכם הבוררות יכלול: הגדרת המחלוקת בין הצדדים.

1. הכללים לפיהם ינוהל הליך הבוררות בין הצדדים, בכפוף לחוק הבוררות תשכ"ח-1968.

2. שמות הבוררים. המכון לבוררות עסקית יציע שמות בוררים ויקבל את הסכמת הצדדים. הצעת שמות הבוררים תבוצע עד 21 יום מישיבת ההכנה.

3. בורר שימונה להכרעה בסכסוך יודיע בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה אם מקבל על עצמו את המינוי או לא.

 

החלפת הבורר

1. נבצר מהבורר מלמלא את תפקידו, בכל שלב משלבי הבוררות, ימנה מנהל המכון בורר חלופי תחתיו, מיד עם היוודע דבר הנבצרות.

2. הצדדים יודיעו בכתב כי הסכימו על מינוי בורר חלופי להשלמת הבוררות.

3. מונה בורר חלופי, תימשך הבוררות מן השלב אליו הגיע הבורר שקדם לו, אולם רשאי הבורר להחליט שמיעת הבוררות מחדש, כולה או חלקה, לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בעניין זה, על פי שיקול דעתו.

 

הבוררות תתנהל ב-2 סוגי הרכבים אפשריים:

1.  בורר יחיד.

2.  שני בוררים -  האחד מתחום מקצועי והשני עו"ד.

 

ערכאת ערעור

שלושה בוררים – 2 מהתחום מקצועי + עו"ד.

 

הגשת כתבי טענות וקביעת מועד לישיבת בוררות

 

1. המכון לבוררות עסקית יקבע מועדים להגשת כתבי טענות ומועד לישיבת בוררות.

2. העברת כתבי הטענות לבוררים תהיה באמצעות המכון לבוררות עסקית בדוא"ל לכתובת הבורר, או במסירה אישית למשרדי המכון לבוררות.

3. הצד התובע יעביר לצד השני את טענותיו בצרוף מסמכים ו/או ראיות במועד שייקבע ע"י המכון לבוררות עסקית.

4. הצד השני יעביר לבוררים ולתובע את טענותיו בצרוף מסמכים ו/או ראיות, במועד שייקבע ע"י המכון לבוררות עסקית.

5. התובע יהיה רשאי להעביר התייחסותו לטענות הצד השני, במועד שייקבע ע"י המכון לבוררות עסקית.

6. לא ניתן יהיה להמציא ראיות ו/או מסמכים שלא במהלך ישיבת הבוררות, אלא ברשות הבוררים ובתנאים שייקבעו על ידם.

 

מינוי מומחה

 

א. נתגלעה בין הצדדים מחלוקת בשאלה שבמומחיות, רשאי הבורר להחליט, לאחר שמיעת טענות הצדדים בעניין זה, על מינוי מומחה מטעמו, שבעלות שכרו ישאו הצדדים.

ב. החלטה בדבר מינוי מומחה כאמור, יכול שתינתן בין אם המציאו הצדדים או מי מהם חוות דעת מומחה מטעמם ובין אם לאו. מונה מומחה בידי הבורר, יקצוב הבורר בהחלטת המינוי את המועד להגשת חוות דעתו.

 

דיוני הבוררות וניהול הליך הבוררות

1. דיוני הבוררות יתקיימו בנוכחות שני הצדדים ובלבד.

2. לא הופיע צד לישיבת בוררות לאחר שנמסרה לו הזמנה וללא הודעת התראה, יחוייב הצד שלא הגיע בתשלום קנס בשל ביטול זמנם של הבוררים
בעלות של -.3,000-1,000 ש"ח בהתאם למספר הבוררים שזומנו לדיון.

3. ישיבות מהבוררות לא תהיינה פומביות ותתקיימנה בנוכחות הצדדים ומי שנוכחותו דרושה לניהול הבוררות בלבד, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת ובאישור הבורר.

 

ניהול הליך הבוררות

1. הדיונים לפני הבורר יתועדו בפרוטוקול. הצדדים רשאים להסכים, בכל עת, על ניהול פרוטוקול מוקלט או מצולם, תוך שהם נושאים בעלות ההקלטה והתמלול.

2. הליכי הבוררות יתקיימו במשרדי המכון.

3. הבורר רשאי להורות על זימון עדים ולפסוק את שכרם.

4. הוגשה בקשה לדחיית מועד דיון, רשאי הבורר לדחות את הדיון, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

5. כל מועד שנקבע על ידי הבורר לביצוע כל פעולה רשאי הוא להאריכו מעת לעת, מטעמים שיירשמו ורשאי הוא לתת את ההארכה בתשלום הוצאות לצד שכנגד.

6. עם סיום הצגת הטענות, יקבע הבורר מועד להשמעת סיכומים בעל פה או בכתב.

 

החלטת הבורר/ים ופסק הבוררות.

1. הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

2. הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר הכרעה צודקת ומהירה במחלוקת ויפסוק לפי מיטב שפיטתו ע"פ החומר שבפניו,
          עפ"י הבנתו, נסיונו, חוו"ד מומחים, תוך מתן משקל סביר לנוהג או הסטנדרטים המקובלים.

3. הבורר ינמק את פסק הבוררות, אלא אם קבעו הצדדים אחרת בהסכם הבוררות.

4. הבורר יוציא את פסיקתו תוך 60 יום ממועד ישיבת הבוררות האחרונה, אלא אם הסכימו הצדדים על הארכת המועד.

5. הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה ו/או צו מניעה ו/או צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך היה לתיתו וכן רשאי/ים הוא/הם לתת החלטות ביניים במהלך הבוררות, כמפורט בחוק הבוררות.  

6. הבורר יהיה רשאי ליתן פסק בוררות במעמד צד אחד במועד שנקבע באם הצד השני קיבל  הזמנה ונעדר ממנה.

7.פסק בוררות שניתן אחרי דיון שהתנהל בהיעדר אחד הצדדים או בהיעדר טענותיו, רשאים הבורר,
 על פי פניית בעל-דין שהובאה לפניו תוך שלושים יום מהיום שנמסר לו העתק הפסק, לבטלו ולחדש את הדיון, אם שוכנע שבעל-הדין נעדר או לא טען טענותיו מסיבה מוצדקת, כמפורט בחוק הבוררות .

8. עם סיום הבוררות, רשאי הבורר ליתן פסק בוררות מנומק והוא רשאי לכלול בו כל סעד שהתבקש,   לרבות צו עשה, צו על תעשה, סעד כספי וכן חיוב בגין הפרשי הצמדה וריבית. הבורר יכריע במסגרת פסק הבוררות בשאלת הוצאות ההליך, יקבע החיוב בגין שכר טרחת עו"'ד, ככל שימצא לנכון לחייב מי מהצדדים בתשלומו וכן יורה על נשיאה בהוצאות הבוררות.

9. פסק הבוררות יועבר לצדדים ע"י המכון לבוררות בדואר רשום או באופן דיגיטלי על פי שיקול דעת   הבורר, ובתנאי שהצדדים שלמו את עלויות הבוררות.

10. כל הכתוב בפרק זה מתייחס לבורר יחיד ו/או למס' בוררים ונכתב בלשון יחיד מטעמי נוחות.

 

 

ערעור על פסק הבוררות

1. פסק הבוררות לא ניתן לערעור, אלא אם קבעו הצדדים בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני ערכאת בוררות מורחבת.  

2. קבעו הצדדים בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני ערכאת בוררים, יחולו על הערעור כללי המכון לבוררות עסקית, בכפוף לשינויים המחוייבים בחוק הבוררות על בורר בערעור, על הליך הערעור לפני בורר ועל פסק בוררות בערעור עפ"י חוק הבוררות.

3. הערעור יוגש בתוך 30 ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לצדדים. הצד השני רשאי להגיש תשובה לערעור בתוך 30 ימים מיום שהומצא לו הערעור.
 המערער רשאי להגיש תגובה לתשובה בתוך 15 ימים מיום המצאת התשובה לערעור.

4. הבוררים בערעור ינמקו את פסק הבוררות.

 

 

תשלומים

אגרת פתיחת תיק

אגרת פתיחת תק סך של -.1,000 ש"ח + מע"מ תשולם ע"י הצד התובע לפני הכנת הסכם הבוררות ולאחר שיחה בה נמצאה המחלוקת מתאימה להליך בוררות.

התשלום יבוצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית לפקודת המכון לבוררות עסקית – קשי ניסים.

אגרת פתיחת תיק תחושב כחלק מהתשלום עבור הבוררות.

אגרת פתיחת תיק לא תוחזר אם התקיימה פגישה בין הצדדים לבורר ובסיומה לא נחתם הסכם בוררות.

 

תשלום עבור הבוררות

1. עלות הבוררות מ-.6,000 ש"ח + מע"מ.

                            העלות כוללת:

       א.      פגישת היתכנות עד שעה.

       ב.      דיון הכנה והכנת הסכם בוררות עד שעה.

        ג.       2 דיוני בוררות (סה"כ עד 3 שעות).

        ד.      כל ישיבה נוספת שלא תעלה על שעה וחצי כרוכה בתוספת תשלום של -.1,000 ש"ח + מע"מ לישיבת בוררות בראשות בורר אחד,  וכן לתוספת של -.2,000 ש"ח +מע"מ לישיבת בוררות בראשות שני בוררים.

         ה.     היה והתארכו הדיונים מעבר להיקף של שעה וחצי כל דיון, תשולם תוספת בסך של 800 ש"ח בתוספת מע"מ לכל שעה נוספת וזאת בנוסף
 לתשלום המפורט בסעיף ד לעיל.

2. רישום פרוטוקול וצילום הבוררות כרוך בתשלום נוסף של -.400 ש"ח לכל דיון בוררות.

3. עלות הבוררות תתחלק בין הצדדים בתשלום מראש.

4. התשלום עבור הבוררות, למעט אגרת פתיחת תיק יחול על שני הצדדים בחלקים שווים, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

5. התשלום יועבר למכון לבוררות עסקית במלואו לפני הוצאת פסק הבוררות וכתנאי להוצאתו.

6. תשלום בערעור על פסק בוררות בהרכב של 3 בוררים  –  עלות הערעור -.8,000 ש"ח + מע"מ (העלות כוללת 2 דיונים בהיקף של עד שעה וחצי כל דיון). כל ישיבה נוספת מעבר לשני הדיונים בהיקף של עד שעה וחצי כרוכה בתוספת תשלום של -.2,400 ש"ח + מע"מ).

7. היה והתארכו דיוני הערעור מעבר להיקף של שעה וחצי כל דיון, תשולם תוספת בסך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל שעה נוספת של דיון.

8. הצד המערער ישא במלוא התשלום. הבוררים בערעור יהיו רשאים להורות על שיפוי המערער ע"י הצד השני בגין התשלום עבור הערעור.

 

בחתימה על מסמך זה מקבלים בעלי הדין את הכללים להליך הבוררות המתקיים במכון לבוררות עסקית.

צד א'

_________                      _____________   
תאריך                            שם ומשפחה 
 ________                      ____________

 ת.ז.                                  חתימה

 

צד ב'

_________                      _____________   
תאריך                            שם ומשפחה 
 ________                      ____________

 ת.ז.                                  חתימה

להורדת הקובץ וקבלת מידע נוסף - השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם !


טואול - בניית אתרים