המכון לבוררות עסקית 
הסכם בוררות

 

שנערך ונחתם ב- _______, ביום _______

 בחודש __________    בשנת __________

-בין -

נושא ת"ז/ח"פ/ח"צ/ מס' שותפות:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­__________________________

מרחוב _____________ בעיר ____________ מיקוד _____________

טלפון______________ פקס ____________ טל. נייד____________

ע"י ב"כ עו"ד _________ טלפון _________

                                                                           מצד אחד;

-לבין -

נושא ת"ז/ח"פ/ח"צ/ מס' שותפות:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­________________________

מרחוב ____________ בעיר ____________ מיקוד _____________

טלפון_____________ פקס ____________ טל. נייד____________

ע"י ב"כ עו"ד __________ טלפון ________

                                                                             מצד שני;


1.  הואיל
  ובין הצדדים  נתגלע סכסוך; 

2.  והואיל וברצון הצדדים להביא את הסכסוך להכרעת בורר שימונה על-ידי המכון לבוררות עסקית ואשר ינהל את הבוררות לפי כללי המכון (להלן המכון);

3.  והואיל
והצדדים הביעו הסכמתם לחתום על הסכם בוררות זה מרצונם החופשי;

 

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלדקמן:

1.  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.  הצדדים מצהירים כי קראו והבינו את כללי המכון לבוררות עסקית, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3.  הצדדים מסכימים כי הבוררות ביניהם תתנהל על-פי חוק הבוררות התשכ"ח - 1968.

4.  כל המפורט בהסכם זה, יחשב כהסכם בוררות לכל דבר ועניין לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

5.  הצדדים מסכימים כדלקמן:

   א. הבורר יהיה כפוף/פטור/ל/דין                  המהותי.  _________    __________

   ב. הבורר יהיה רשאי לפסוק על דרך             הפשרה.  _________    __________

   ג. הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה           ביותר להכרעה צודקת של הסכסוך.

6.  הצדדים מתחייבים לשאת בשכר טרחת הבורר, בהוצאות ניהול ההליך, לרבות תיעוד מהלך הבוררות, שכ"ט מומחים אם ימונו, אגרות, הוצאות נלוות וכיו"ב.

7.  הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם הבורר או הבוררים, והנהלת המכון בכל הכרוך בניהול הבוררות, ויעשו כל שניתן על מנת לאפשר את ניהולה היעיל והמהיר.

8.  הכתובות בראש הסכם זה יחשבו כתובות הצדדים לכל דבר ועניין, לרבות המצאת כתבי בית-הדין והחלטותיו.

9.  כתבי הטענות

9.1.  כתב תביעה יוגש תוך 21 יום ממועד חתימת הסכם זה, אלא אם כן קבע הבורר אחרת.

9.2.  כתב הגנה יוגש תוך 21 יום נוספים.

9.3.  התובע רשאי, אם ירצה בכך, להגיש כתב תשובה תוך 7 ימים ממועד כתב ההגנה.

9.4.  כתבי הטענות יפרטו את טענות הצדדים והמסמכים התומכים בהם.

10.  לאחר שהוגשו כתבי הטענות יכנס הבורר ישיבה לשם קביעת סדר הדיון.

11.  תצהירי עדות
11.1  בעלי הדין יגישו רשימת עדים מטעמם ודרך מסירת עדותם ביחד עם כתב התביעה וכתב ההגנה. לא הוחלט אחרת, תמסר עדותם בתצהיר ובחתימה בפני עורך דין.

12.  מפגש הבוררות ותיעודו
12.1  ישיבות הבוררות יתקיימו במשרדי המכון לבוררות.

12.2  ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול בכתב או בהקלטה קולית מתומללת ו/או בצילום הדיון לפי החלטת הבורר בנסיבות העניין והיקפו.
12.3  בעלי הדין יישאו
בעלויות תיעוד ישיבות הבוררות בחלקים שווים.

 

13.  מומחיות והערכה

13.1  הבורר יהא רשאי לפעול גם כמומחה ו/או מעריך הכל לפי שיקול דעת הבורר.

13.2  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא רשאי הבורר למנות מומחה, אם מצא כי הדבר נדרש לבירור הסכסוך.

13.3  המומחה ייתן חוות דעת בכתב כתצהיר לחלופין יוזמן לישיבת הבוררות ויציג חוות דעת.

13.4 הבורר יהא מוסמך ליתן צו מניעה או צו עשה כמפורט בחוק הבוררות, כסעד זמני.

13.5 הבורר ינמק את פסק הבוררות, אלא אם כן יודיעו בעלי הדין כי הם פוטרים אותו מכך. 

13.6  הבורר לא יהיה חייב להקריא בפני הצדדים את פסק הבוררות, ורשאי הוא להעבירם לצדדים בדואר רשום, או באמצעי תקשורת דיגיטלית.

13.7 פסק הבוררות יינתן תוך 90 יום ממועד סיום הליכי הבוררות הנדרשים לשם  עריכתו. הבורר מוסמך, לפי שיקול דעתו הבלעדי להאריך מועד זה לתקופה נוספת בציון הנימוקים לכך.

13.8 פסק הבוררות אינו ניתן לערעור, אלא אם קבעו הצדדים אחרת בהסכם.

 

14.  עלויות ותשלומים

14.1  בתמורה לעבודתו של הבורר, ישלמו הצדדים תשלומים באופן שווה כפי שייקבע על ידי הבורר.

14.2  עלות נוספת תחולק שווה בשווה בין בעלי הדין, אלא אם הוסכם על חלוקה אחרת.  בעל דין אשר שילם שכ"ט בורר בשם בעל דין אחר, יהא זכאי להיפרע ממנו בהתאם להוראות פסק הבוררות. שחרור פסק הבוררות ייעשה רק לאחר פירעון מלא של שכ"ט הבורר מכל בעלי הדין.

14.3  בעל-דין המגיש מסמך בהליך הבוררות ימציאו ישירות לבעלי דין האחרים.

                    

ולראייה באנו על החתום

 

 

 _______________         _______________   צד א'  -שם ת.ז  וחתימה       צד ב'-שם ת.ז  וחתימה 


          

להורדת הקובץ וקבלת מידע נוסף - השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם !


טואול - בניית אתרים