בוררות עסקית – עקרונות התהליך

 
1.  הבסיס הנורמטיבי להליך הבוררות הינו חוק הבוררות התשל"ח-1968, על תיקוניו.

2.  בהליך הבוררות מסמיכים הצדדים את הבורר להכריע בעניין הסכסוך. פסק הבורר סופי ואת החלטתו ניתן ליישם בכל דרך חוקית ומשפטית.


3.  הליך הבוררות מעניק לצדדים יכולת שליטה על קביעת הבורר, תוכן הסכם הבוררות וניהול ההליך.

4.  הבוררות יכולה להתבסס על הדין הקיים, אך במהותה, יתרונה במתן משקל לשיקולים של נוהג עסקי מקובל, צדק, איזונים ובלמים וסטנדרטים מקובלים. כל זאת בהסכמה מראש של הצדדים לסכסוך ובהתאם להסכם הבוררות.

5.  הליך הבוררות מבוסס על חשאיות המחלוקת לרבות עדויות ומסמכים ועל סופיות הפסק.

6. הסכם בוררות שנכרת כדין, אינו ניתן לביטול על ידי אחד הצדדים. ההסכם חייב להיות בכתב וחתום על ידי שני הצדדים. רצוי לכלול בהסכם הבוררות את כל חילוקי הדעות בין הצדדים שיהיו בסמכות הכרעת הבורר.

7.  לבורר עומדת הסמכות לזמן עדים לחקירה ולפסוק הוצאות במודל פסיקת בית המשפט.

8. מהלך הבוררות מתועד בפרוטוקול בכתב ו/או מוקלט ו/או מצולם. כל ישיבות ופגישות הבוררות מתנהלות בנוכחות כל הצדדים.


מסלולי הבוררות במכון לבוררות עסקית

1. בוררות במסלול של סעיף 24 לחוק הבוררות על הצדדים לקבוע אם יחולו סדרי הדין בהתאם לכללים הקבועים בתוספת הראשונה לחוק. במסלול זה, הצדדים יוכלו לבקר את פסק הבורר רק באמצעות עילות הביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק.

 

2. בוררות במסלול על פי סעיף 21א' לחוק הבוררות במקרה זה, חלה חובה קוגנטית על הבורר לנמק את פסק הבוררות. המסלול מאפשר ניהול הליך ערעור על החלטות הבורר. הצדדים יקבעו את ערכאת הערעור בהרכב של שלושה בוררים, לדוגמא: מהנדס +מומחה + עורך דין אשר מתמחים בנושא הסכסוך. פסק הבוררות בערכאה הראשונה יקבל תוקף של פסק דין, אלא אם כן ביקש אחד הצדדים לערער לפני ערכאת הערעור המוסכמת. ההכרעה בערעור תהווה למעשה את פסק הבוררות הסופי.

    ביטול פסק הבוררות במסלול זה יתאפשר רק בעילות הביטול שבסעיף 24(9) או סעיף 24(10) לחוק הבוררות. סעיפים אלה, עניינם תקנות הציבור או קיומם של מעשי מרמה, עיוות דין וכיו"ב.

טואול - בניית אתרים